Sant Adrià de Besòs

Aprovat el pressupost 2017 a Sant Adrià de Besòs

  • PSC Sant Adrià de Besòs
  • Actualitzat:
  • Creat:

La protecció de les persones més vulnerables i la millora dels espais públics dels barris, objectius del pressupost 2017. Bona feina de: Joan Callau, Filo Cañete, Ruth Soto, Pedro Rivero, José Luís Martinez y Juan Carlos Ramos.

PSC
PSC


Les actuacions a la via pública se sumen a les prioritats dels darrers anys: Serveis socials, Educació, Promoció Econòmica i Ocupació i la reducció del deute municipal
[La protecció de les persones més vulnerables i la millora dels espais públics dels barris, objectius del pressupost 2017]

El pressupost municipal per a l’exercici 2017 es va aprovar inicialment en el Ple extraordinari celebrat ahir 1 de març, amb el vot favorable del PSs C’s, SAeC, ICV-EUiA, MES i CDC, l’abstenció d’ ERC i el vot en contra del PP. Aquest pressupost de 34.595.417€ (ingressos i despeses) és fruit del consens assolit amb una bona part de les forces polítiques que han arribat a acords en benefici de la ciutadania adrianenca i sobretot del col·lectius més desfavorits.

Des de l’inici de la crisi l’Equip de Govern ha prioritzat 4 eixos: Serveis Socials, Plans d'Ocupació i de Formació i Educació i, per tant, el suport a les persones més vulnerables. Ara en el pressupost d’enguany, amb una situació molt més estable de les arques municipals, suma una cinquena prioritat: l’actuació a la via pública, per tal de millorar els espais i els carrers de tots els barris de la ciutat. L’alcalde, Joan Callau, assenyala que “el rigor en la gestió econòmica durant els últims anys ha permès fer front a les polítiques socials i de foment de l’ocupació”.

LES POLÍTIQUES SOCIALS, L'ATENCIÓ A LES PERSONES

*Serveis socials  
El pressupost global de serveis socials ( atenció primària, família i infància, drogodependències, immigració, igualtat de gènere, discapacitats, gent gran, etc.) augmenta fins a 4.116.647€ incrementant en 158.195€ els diners destinats a aquestes partides que en l'anterior pressupost   de 2016  sumaven 3.958.452 €.

En aquesta àrea destaca l’augment de 116.832 € en Atenció Social Primària (ajudes a l’atenció individualitzada, aliments, pagament de rebuts de serveis bàsic com llum, aigua, escoles...),que  passa de 1.841.395 € (pressupost 2016) a 1.958.227€ (pressupost 2017).  També la partida d’Igualtat de Gènere, que augmenta 27.494€, de 189.697€ (pressupost 2016) a 217.191€ (pressupost 2017). Amb l'increment pressupostari de les polítiques d'Igualtat es preveu implantar un  nou programa destinat a lluitar contra la violència de gènere.

Dins de l'àmbit de Serveis Socials cal destacar també les partides destinades a la pobresa energètica, dotades amb 85.812€, que es complementa amb ajuts directes a la pobresa energètica (20.000 €); i també les ajudes a la dependència dotades amb 784.505€ 

*Promoció Econòmica i Ocupació
A Foment de l'Ocupació i a Plans d'Ocupació, es destinen 2.477.470€  amb un increment de  731.852€  respecte a la xifra de 2016  de 1.745.618€. En aquesta àrea les partides pel Foment de l'Ocupació s'eleven 1.148.727€  i per Plans d'Ocupació a 1.328.742€. Aquests plans tenen com a objectiu fomentar la inserció laboral dels sectors de la població amb més dificultats (joves, dones, famílies sense cap ingrés o amb la Renda Mínima d’Inserció). Consisteixen en accions formatives per a la qualificació professional o millora sociolaboral, assessorament, acompanyament i orientació laboral, subvencions directes a la contractació, etc. 
Enguany destaca el programa de Suport a la contractació de les empreses que contractin aturats al municipi, dotat amb 200.00€, i el nou programa d’ Autoocupació per a persones aturades adreçat a autònoms i emprenedors, dotat amb 68.165€

*Educació
L’educació de qualitat per a tothom és una de les prioritats de la legislatura, per això es reforcen algunes partides que garanteixen la igualtat d’oportunitats de tots els infants del municipi. L’increment global d’Educació respecte a l’any passat és de 184.049€, de 2.216.439€ (pressupost 2016) a 2.400.488€ (pressupost 2017). La partida que més augmenta (125.320€) és la de Promoció Educativa que inclou els reforços escolars, les activitats lúdiques a les escoles, les acollides  matinals, beques i ajuts, etc, i passa de 175.806€  (pressupost 2016) a 301.126€ (pressupost 2017). Es recull també en el pressupost un reforç del servei de neteja a les escoles. 
El pressupost destinat a educació és de 2.400.488€

ACCIÓ A LA VIA PÚBLICA, LA MILLORA DELS ESPAIS PÚBLICS DELS BARRIS

A aquesta partida que inclou actuacions de pavimentació, clavegueram, recollida de residus, neteja viària, parcs i jardins, enllumenat públic, medi ambient i protecció acústica, lumínica i atmosfèrica es destinen 6.310.942 €  Per tant s’incrementa 590.882 € respecte al pressupost de 2016 (5.720.059€).

Augmenten sobretot la dotació de la recollida de residus que passa de 1.114.817€ (pressupost 2016) a 1.374.944€ (pressupost 2017) i la neteja viària, de 1.780.675€ (pressupost 2016) a 1.914.090€ (pressupost 2017). Aquestes partides es destinaran al nou contracte neteja viària i de recollida i transport de residus sòlids urbans, que es va aprovar el passat mes d’octubre, per donar resposta a la realitat actual de la ciutat. Sant Adrià  ha canviat molt en l’última dècada tant pel que fa a la seva dimensió (nous barris amb zones residencials), com a la densitat de població i a l’ús que es fa dels espais públics (la recuperació de zones per als ciutadans ha fet que en aquests anys augmenti i es generin noves tipologies d’utilització dels carrers i espais públics). El 
nou contracte amplia els torns en el servei de neteja viària, inclou tots els festius i activitats especials (festa major, cavalcada de reis...), modernització i ampliació de la maquinària, canvi dels contenidors, augment dels punts de recollida i millores en els serveis de mercats.

*Inversions
El pressupost 2017 inclou les partides per reobrir el poliesportiu Marina Besòs. Tal i com es va comprometre l’Equip de Govern destinarà 665.402 € per a les obres, personal i serveis necessaris per a la posada en marxa de l’equipament.  
També està previst amb finançament de l’Ajuntament i d’altres administracions, la urbanització del carrer Bogatell (fase 1), completar  l’enjardinament del Museu d’Història de la Immigració i continuar desenvolupant la xarxa ciclable.

*Pacte local d'inversions als barris

L’Ajuntament de Sant Adrià, com a conseqüència de l’impagament d’altres administracions públiques, ha hagut d’avançar el finançament de molts projectes, ara està recuperant aquests diners i preveu tancar definitivament l’exercici 2016 amb superàvit. Amb una part significativa  d'aquest superàvit  es preveu executar un conjunt de projectes de millora dels espais públics als barris, a través d’un pacte local d'inversions que s'executarà en el 2017 i 2018 i comptarà amb la participació dels grups polítics que han fet aportacions a la proposta de pressupostos. Tot i que el retorn d'aquests diners per part d'altres administracions resta encara pendent, es preveu que sigui una xifra important.

OBJECTIU 2017-2018: DEUTE "0"

L’any  2016 l’Ajuntament de Sant Adrià va reduir a més de la meitat el seu deute, d’aquesta manera l’Equip de Govern s’apropa a un dels objectius de la legislatura que és arribar a deute «0».

L’1 de gener de 2016 el deute del consistori era de 5.441.710€ (151,94 euros / habitant) i el 31 de desembre de 2016 s’havia reduït a 2.244.693€ (62’68 euros/habitant), per tant l’Ajuntament va rebaixar el deute durant el 2016 en 3.197.017€. L’Ajuntament de Sant Adrià és una vegada més un dels menys endeutats de l’Estat espanyol. L’estalvi derivat de la reducció del deute i el fet de haver de pagar menys interessos als bancs, ha permès mantenir el nivell de despesa en  serveis bàsics essencials tant socials com d’ensenyament.

L’Equip de Govern continuarà en aquesta línia durant l’any 2017 i té previst que a finals d’aquest any el deute s’hagi reduït a 1.390.000€ (38’79 euros/habitant).

NOUS PROGRAMES I ACTUACIONS

En la proposta de pressupost s’han inclòs tot un seguit de nous programes i actuacions, entre els que destaquen els següents:
-Activitats d'estiu per a nens de 0 a 3 anys
-Activitats de l'escola de música a escoles i instituts
-Programes educatius: Pla educatiu Entorn
-Nou programa contra la violència de gènere
-Programa de mediació amb el poble gitano
-Projecte de recuperació de la memòria històrica al Camp de la Bota
-Protecció de la fauna: gàbies per ratpenats
-Estudi per a la reubicació de la zona d’estiu de piscines descobertes a dins de la instal·lació esportiva Marina Besòs.